Past Management (2019-2021)

  • Mr. Radha Ravi Varma
  • Dr. Kaali Dass
  • Dr. Bharathi Pandi
  • Dr. Murugesan Thangaraju
  • Mr. Elangovan Nagalingam
  • Mr. Mani Sundaram
  • Mr. Bharath Ramamurthy
  • Mr. Anbazhahan Sivalingam