தமிழால் இணைவோம், தெய்வத்தமிழால் வழிபடுவோம் !

கொன்றைச் சடையற்கு ஒன்றைத் தெரியக் கொஞ்சித்தமிழைப் பகர்வோனே (திருப்புகழ்)

Muruga Saranam !
Welcome to Carolina Murugan Temple !
Our Vision

எமது நோக்கம் உலக தமிழர்களின் ஆன்மிககலாச்சாரமற்றும் மொழி உணர்வை பிரதிபலிக்கும் தன்னிகரற்ற அடையாள  சின்னத்தை நிறுவுதலே ஆகும்.

A Landmark to bring unique Spiritual, Cultural and Language experience representing World Tamils.

World Tamil Library

தேமதுர தமிழ் மொழியை உலக மக்கள் அறிந்திட வேண்டும்.

The people of the world should know the Tamil language.

World Tamil Cultural Museum

தமிழர்களின் பண்பாடுகளை உலக மக்கள் புரிந்திட வேண்டும்.

The people of the world should understand Tamil Culture.

Temple Plan & Key Features

 

We are pleased to welcome you to be part of the historical initiative to build Carolina Murugan Temple (CMT) A Heritage for the World Tamils.

Our vision is to build a landmark to bring unique Spiritual, Cultural and Language experience representing World Tamils. Language is the bridge to connecting our generation to the next generation and preserving our identity and culture.This site will have the Lord Murugan Temple, the world tallest Murugan statue, the World Tamil Cultural Museum, and the World Tamil Library to showcase our spiritual, culture, language and tradition.

With the support of our Tamil community and generous donors, we bought a 130 Acres of land on the banks of the Deep River near the Research Triangle Park in North Carolina.

We plan to build the temple in multiple phases. The budgeted cost to complete Phase I of the temple is going to be 7 Million US dollars.

Be proud to be part of this initiative, and provide your time and support to build this landmark one brick at a time.

Please spread the word about this initiative to your friends and relatives around the world and encourage them to take part.

Let Lord Murugan bless you and your family with good health, peace, prosperity and success.

Key Features:

Lord Murugan Temple With Other Deities
Tallest Murugan Statue
World Tamil Library
World Tamil Cultural Museum
Eco Garden
Riverfront Wedding Avenue
Walking Trail Connecting All The Key Features
Construction Progress
Preliminary Phase
Completed 100%
Phase I
In Progress 10%
Phase II
In Progress 0%

Donate & Become a Member

Got Questions ?

By Laws

Phase 1 - Updates

Our immediate goal is to operationalize the Moncure site as quickly as possible, with a minimal budget. We have been tirelessly working with Site Design Engineers, Surveyors, County government, and other agencies to accelerate the permitting process. This approval will give us the green light to construct the full temple or temporary structure for us to operate at the site.

In parallel, we are also discussing with Stapathi to sculpt and ship the Six Feet replica of the 155 Feet Murugan Statue to the USA. We will keep you posted with the progress in a few months.

The availability of the funds is the primary limiting factor, and it will be a major constraint for us to accelerate the approval and construction process. We will need approximately 1.9 Million US dollars to get the infrastructure and other utilities.

If you haven’t donated yet, please consider donating now. The money you pay now is precious to building our foundation for the future. You can pay the money in multiple ways, visit our Donation and Membership Section for more details.

Temple History

Thursday, May 17, 2021
CMT Boomi Poojai
On May 17th, 2021, We reached a historic milestone by performing the Boomi Poojai festival for the temple site
Thursday, May 17, 2021
Wednesday, December 23, 2020
Phase-I Design Submitted to County
Submitted the Phase I Construction Plan to Chatham County for Approval
Wednesday, December 23, 2020
Tuesday, November 9, 2020
Phase-I Design Completed
Phase-I Land Development and Design Completed. Construction Permit application in Progress
Tuesday, November 9, 2020
Sunday, October 24, 2020
Suyambu Vinayakar
Suyambu Vinayakar Idol Appeared at CMT Temple Site during the weekly pathway cleaning to Lord Murugan Statue
Sunday, October 24, 2020
Tuesday, September 21, 2020
Six Feet Murugan Statue
Six Feet Murugan Statue Design & Statue Sculpting in Progress
Tuesday, September 21, 2020
Wednesday, March 17, 2020
Phase I Design Begin
Land Development & Design started
Wednesday, March 17, 2020
Saturday, July 28, 2019
First CMT Board
Our first Strategic Leadership Meeting on July 28th, 2019 at Harmony Club House, Cary to finalize the plan for the year 2020-2021
Saturday, July 28, 2019
Wednesday, January 16, 2019
130 Acre Land acquired at First Road, Moncure
It was a major milestone in this temple history and it was achieved by numerous devotees with their generous donation.
Wednesday, January 16, 2019
Monday, December 10, 2018
Site Plan Approval
Temple architecture finalized and got preliminary Approval From County
Monday, December 10, 2018
Tuesday, August 14, 2018
FAA Approval
Executive Jetport airport which is located two miles from our temple. FAA is required to approve to move forward with the project. With Lord Murugan's blessings we got approval from FAA.
Tuesday, August 14, 2018
Wednesday, June 13, 2018
Meeting With County
Held a pre-application meeting with numerous County's Commissioners and received excellent encouragements and support for our vision from all the commissioners.
Wednesday, June 13, 2018
Saturday, May 26, 2018
Land Under Contract
Property which we looked perfectly matched with our vision and we immediately negotiated the price and other terms, and went under contract. We negotiated the contract with zero due-diligence fees, which is not feasible in most of the deals. We truly felt that's happened in the grace of Lord Muruga.
Saturday, May 26, 2018